Zoeken op de site

Wij werken samen met Van den Eijnden en Koster notarissen te Waardenburg

Deze website wordt gehost bij Nedcomp en onderhouden door Acnove ICT Services

 

Bewindvoering is één van de drie maatregelen die, via de kantonrechter, kunnen worden genomen ten behoeve van mensen (meerderjarigen) die, door een beperking op lichamelijk of geestelijk gebied, bepaalde zaken niet kunnen regelen.

 

Bewindvoering is ook mogelijk op eigen verzoek, wanneer betrokkene aangeeft dat hij zich niet langer in staat acht om de betreffende zaken te regelen en/of te overzien. Ook instellingen voor schuldhulpverlening kunnen adviseren een onderbewindstelling aan te vragen, teneinde "orde op zaken te stellen" en het mogelijk te maken dat betrokkene, op termijn, kan voldoen aan de voorwaarden voor, bijvoorbeeld, WSNP.

 

Bewind02Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind over, bijvoorbeeld, het huis worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daar over beslissen. Hij mag, bijvoorbeeld, het huis niet meer verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover, zolang dat mogelijk is, in overleg met de betrokkene.

 

De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de financiën. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

 

Bewind01Onderbewindstelling dient te worden aangevraagd bij de kantonrechter. Deze benoemt een (of twee) bewindvoerders.

 

Delta Universal kan u ondersteunen bij het aanvragen van de onderbewindstelling en onze medewerkers kunnen optreden als bewindvoerder.

 

Een bewindvoerder dient in staat te zijn om de belangen van betrokkene op verantwoorde en professionele wijze te behartigen en daarvan jaarlijks, bij de kantonrechter, rekening en verantwoording af te leggen. Dit betekent dat een bewindvoerder kennis van wetten en regelingen dient te bezitten, op de hoogte moet zijn van de te volgen procedures en administratief orderlijk en correct kunnen werken.

 

Per 1 januari 2014 zijn de wetten en regels die verband houden met onderbewindstelling aangepast en aangescherpt. Er is meer en diepgaandere controle op de professionele bewindvoerders dan voorheen, zodat de belangen van de onder bewind gestelde (nog) beter worden beschermd.

 

Delta Universal is in staat om aan de nieuwe eisen te voldoen en wij houden onze kennis continue up-to-date door scholing en bij-scholing. Onze ruime ervaring, kennis en kunde stelt ons in staat om de taak van bewindvoerder uitstekend uit te voeren en zorg te dragen voor een goede beharting van de belangen van hen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.

 

Kosten per 1 januari 2022:

  • Intake gesprek (éénmalig): € 709,06
  • Kosten bewindvoering: € 125,53 per maand
  • Kosten bewindvoering met problematische schulden: € 162,44 per maand
  • Kosten bewindvoering/mentorschap combinatie: € 225,96 per maand
  • Kosten eind rekening en verantwoording (éénmalig): € 266,20

Deze tarieven zijn, voor 2022, vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Bij onvoldoende financiële draagkracht zijn er mogelijkheden om een beroep te doen op Bijzondere Bijstand bij de gemeente.

 

Wanneer u vragen heeft over onderbewindstelling, dan nodigen wij u uit om contact met ons op te nemen. Wij kunnen twijfels wegnemen en u begeleiden en adviseren.

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW

ArticleBottom